PDA

View Full Version : Hướng dẫn Generation 4 1. [Hướng dẫn] Baton Pass Chain
 2. [Hướng dẫn] Guide to Little Cup
 3. [Hướng dẫn] Belly Drumming
 4. [Hướng dẫn] Priority Moves ở Generation 4
 5. [Hướng dẫn] Giới thiệu về Status
 6. [Chỉ dẫn] Competitive Battling Dictionary
 7. [Chỉ dẫn] Chiến thuật F.E.A.R.
 8. [Hướng dẫn] Gravity Strategies - Tổng hợp về Gravity trong Competitive Battling
 9. [Chỉ dẫn] Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của yếu tố may mắn
 10. Rules của Box Hướng dẫn
 11. [Hướng dẫn] Giới thiệu về việc dự đoán trong competitive Pokémon
 12. [Hướng dẫn] Hỗ trợ trong team
 13. [Hướng dẫn] Cơ bản về Hail Team
 14. [Hướng dẫn] Cơ bản về Sandstorm Team