PDA

View Full Version : Hướng dẫn Generation 5 1. Rules của Box Hướng dẫn
 2. [Hướng dẫn] Giới thiệu về Tier Dream World ở Generation 5
 3. [Hướng dẫn] Sandstorm team trong Dream World
 4. [Hướng dẫn] Rain team trong Dream World
 5. [Hướng dẫn] Trick Room trong Dream World
 6. Damage Calculator cho Generation 5
 7. [Hướng dẫn] Sun team trong Dream World
 8. [Hướng dẫn] Giới thiệu về Tier Wifi OU ở Generation 5
 9. [Hướng dẫn] Priority Move trong Uber.
 10. [Hướng dẫn] Giới thiệu về Tier Wifi UU ở Generation 5
 11. [Hướng dẫn] Priority Moves ở Generation 5
 12. [Hướng dẫn] Hướng dẫn build team bài bản từ đơn giản đến nâng cao
 13. [Hướng dẫn] Hail trong Gen 5
 14. [Hướng dẫn] Chiến thuật cơ bản về Competitive Battling
 15. [Hướng dẫn] Gen 5 Ubers - Arceus Guide
 16. [Hướng dẫn] Chọn moveset cho Pokemon