Conversation Between [M]oon and nganhdanh91

2 Visitor Messages

  1. Ok mình đã add bạn rồi đó
    30 charrrrr
  2. Hi Moon, mình đã add FC bạn, add lại mình vs nha
    In game name của mình là PLATINE, 3196-4852-7089
    mới chơi pkm X :p
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2