Conversation Between Sunlight Shadow and Sky

5 Visitor Messages

  1. Hỏi không trả lời lun ta, sock
  2. Anh sky dạo này anh ít onl yahoo thế, còn nữa anh có gì liên lạc hem, cho em xin đi
  3. ờ chào em ................
  4. anh Sky, dạo này a làm gì thế ? Khỏe không ?
  5. em viết thiếu rồi, sau khi có B-Ticket đổi lấy mach Bike rồi tìm Gym Leader xong vào gym mà đấu, đấu xong tìm người cho Flash dạy pokemon để đi xuống dưới mới hết
    Thanks em nhiều.
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5