Card Maker Group

Đây là Group đón nhận member bík làm Traner Card , Trading Card và thậm chí có thể là Yugi-oh Card cũng đc ( tất cả đều có thể làm = web cũng đc ) Có công nhiều thì đc thưởng

Group Discussions

This group does not have any discussions yet.