Cảnh còn người mất nhỉ :s13: Chatbox cũng mất luôn rồi. :s13: