Search:

Type: Posts; User: HalloWwOw~

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Ý mình là mình không cần chơi bản đã Việt Hóa,...

    Ý mình là mình không cần chơi bản đã Việt Hóa, mình chỉ muốn chơi bản ENG có những chỉnh sửa (bản 2) mà bạn đã thêm vào thôi
  2. Thớt có thể up 1 bản ENG với những tweak của thớt...

    Thớt có thể up 1 bản ENG với những tweak của thớt được không?
Results 1 to 2 of 2