Page 3 of 14 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 41 to 60 of 268

Thread: Mega Man Battle Network 2 Chips Guide

 1. #41
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.040: Shockwav / Shock Wave

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 40 / Code: H, J, L, R, U, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 1/5 / Dung lượng: 10MB
  Note: Không
  Description:
  Shock goes through enemies.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • Hạ virus Mettaur ở Den Area 1, 2, 3

 2. #42
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.041: Sonicwav / Sonic Wave

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 60 / Code: E, I, M, S, W, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 2/5 / Dung lượng: 30MB
  Note: Không
  Description:
  Shock goes through enemies.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • Hạ virus Mettaur 2 ở Yumland Area 1, 2

 3. #43
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.042: Dynawav / Dynamic wave

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 90 / Code: G, N, Q, T, V, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 3/5 / Dung lượng: 50MB
  Note: Không
  Description:
  Shock goes through enemies.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • Hạ virus Mettaur 3 ở Undernet 3

 4. #44
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.043: Quake1 / Quake 1

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 90 / Code: A, M, P, Q, W, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 1/5 / Dung lượng: 16MB
  Note: Không
  Description:
  Attack cracks the floor.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Heavy Stamp
  Vị trí:
  • Hạ virus Flappy ở Den Area 2, 3

 5. #45
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.044: Quake2 / Quake 2

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 110 / Code: B, G, N, Q, W, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 2/5 / Dung lượng: 32MB
  Note: Không
  Description:
  Attack cracks the floor.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Heavy Stamp
  Vị trí:
  • Hạ virus Flappy 2 ở tủ lạnh khách sạn Netopia

 6. #46
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.045: Quake3 / Quake 3

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 130 / Code: C, E, O, Q, W, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 3/5 / Dung lượng: 64MB
  Note: Không
  Description:
  Attack cracks the floor.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Heavy Stamp
  Vị trí:
  • Hạ virus Flappy 3 ở Undernet 1

 7. #47
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.046: GutPunch / Gut Punch

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 70 / Code: B, D, H, K, N, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 1/5 / Dung lượng: 8MB
  Note: Không
  Description:
  Punch that pushes 1 square.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Punch
  Vị trí:
  • Hạ Guts Man
  Last edited by [P]hantom[Z]wei; 15-03-2009 at 08:23 PM.

 8. #48
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.047: ColdPnch / Cold Punch

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 70 / Code: B, D, L, P, S, * / Thuộc tính: Aqua / Level: 2/5 / Dung lượng: 8MB
  Note: Không
  Description:
  Cold punch pushes 1 square.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Punch
  Vị trí:
  • Shop: Yumland 2
  Last edited by [P]hantom[Z]wei; 15-03-2009 at 08:23 PM.

 9. #49
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.048: DashAtk / Dash Attack

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 90 / Code: B, D, G, J, L, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 1/5 / Dung lượng: 12MB
  Note: Không
  Description:
  Dash right through enemies.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Punch, GutsShoot
  Vị trí:
  • Đánh virus Fishy ở chuồng chó nhà LAN
  Last edited by [P]hantom[Z]wei; 15-03-2009 at 08:24 PM.

 10. #50
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.049: Wrecker / Wrecker

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 80 / Code: O, Q, S, U, W, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 3/5 / Dung lượng: 16MB
  Note: Không
  Description:
  Can break 3rd square ahead.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • Green Mystery Data ở Yumland 1

 11. #51
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.050: CannBall / Cannonball

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 150 / Code: O, P, Q, R, S, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 4/5 / Dung lượng: 22MB
  Note: Không
  Description:
  Can break 3rd square ahead.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Z-Ball, O-Ball
  Vị trí:
  • Hạ virus HardHead ở UnderKoto

 12. #52
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.051: DoubNdl / Double Needle

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 50 / Code: A, C, F, I, J, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 1/5 / Dung lượng: 18MB
  Note: Không
  Description:
  2 volleys of needles.

  Số lần hit: 2
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Arrows
  Vị trí:
  • Hạ virus Shellgeek ở xe của đài truyền hình

 13. #53
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.052: TripNdl / Triple Needle

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 50 / Code: C, I, M, T, V, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 2/5 / Dung lượng: 24MB
  Note: Không
  Description:
  3 volleys of needles.

  Số lần hit: 3
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Arrows
  Vị trí:
  • Hạ virus Shellnerd ở túi của Mrs. Millions

 14. #54
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.053: QuadNdl / Quadruple Needle

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 50 / Code: C, H, I, P, U, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 3/5 / Dung lượng: 30MB
  Note: Không
  Description:
  4 volleys of needles.

  Số lần hit: 4
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Arrows
  Vị trí:
  • Hạ virus Shellman ở shop sân bay Netopia

 15. #55
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.054: Trident / Trident

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 60 / Code: E, I, K, O, T, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 4/5 / Dung lượng: 30MB
  Note: Không
  Description:
  3 volleys of spears.

  Số lần hit: 3
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • Shop: WWW Area 1

 16. #56
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.055: Ratton1 / Ratton 1

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 70 / Code: H, I, J, K, L, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 1/5 / Dung lượng: 26MB
  Note: Không
  Description:
  A crawling rat that turns once.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Z-Ratton 1, O-Ratton 1
  Vị trí:
  • Hạ virus Ratty ở Netopia 1, 2

 17. #57
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.056: Ratton2 / Ratton 2

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 80 / Code: J, K, L, M, N, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 2/5 / Dung lượng: 32MB
  Note: Không
  Description:
  A crawling rat that turns once.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Z-Ratton 2, O-Ratton 2
  Vị trí:
  • Hạ virus Ratty 2 ở Apart Comp

 18. #58
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.057: Ratton3 / Ratton 3

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 90 / Code: L, M, N, O, P, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 3/5 / Dung lượng: 38MB
  Note: Không
  Description:
  A crawling rat that turns once.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Z-Ratton 3, O-Ratton 3
  Vị trí:
  • Hạ virus Ratty 3 ở WWW Area 2

 19. #59
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.058: FireRat / Fire Rat

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 200 / Code: B, F, G, H, R, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 4/5 / Dung lượng: 30MB
  Note: Không
  Description:
  Amazing when lit with fire.

  Số lần hit: 1
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • PMD ở Yumland Area 1

 20. #60
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  C:\Windows\System32\H-Doujin
  Posts
  2,748
  Rep Power
  388
  No.059: Tornado / Tornado

  Icon:

  Trong trận đấu:  Attack: 20 / Code: E, J, L, M, Q, * / Thuộc tính: Neutral / Level: 4/5 / Dung lượng: 22MB
  Note: Không
  Description:
  8-hit tornado 2 ahead.

  Số lần hit: 8
  Freeze time: Không
  Gây flinch: Có
  Status Effect (Enemy): Không
  Status Effect (Mega Man): Không
  Thành phần cấu tạo nên P.A: Không
  Vị trí:
  • Shop: WWW Area 1

Page 3 of 14 FirstFirst 1234513 ... LastLast

Similar Threads

 1. Mega Man Battle Network 2 Program Advances Guide
  By [P]hantom[Z]wei in forum Library Chip
  Replies: 32
  Last Post: 30-03-2009, 10:03 AM
 2. Mega Man Battle Network Chips Guide
  By [P]hantom[Z]wei in forum Library Chip
  Replies: 178
  Last Post: 30-09-2008, 03:39 PM
 3. Hướng dẫn hoàn chỉnh : Mega Man Battle Network 1
  By Rikunguyen in forum Mega Man Tutorial
  Replies: 3
  Last Post: 22-07-2008, 01:31 PM
 4. .:.Library Chips - Megaman Battle NetWork.:.
  By Neko in forum Library Chip
  Replies: 10
  Last Post: 24-09-2006, 05:12 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •