Cú Pháp [table]
Nút thêm vào:

PHP Code:
[table]Just|For|You
Siêu
|Nhân|Gao[/table

Cú Pháp Hàm Chuẩn:
PHP Code:
[table="option1;option2=value;option3='this is a long value with space';option4=value1,value2,value3"][/table
Trong bảng trong thẻ [table] ta có thể thêm các tùy chọn như:
[table="head;"]: Là định dạng cho các phần title.

PHP Code:
[table="head;"]Just|For|You
Siêu
|Nhân|Gao[/table

[table="head;sort=1d,2,3"]: Sort là sắp xếp, 1,2,3 là sắp xếp cột ứng với các cột 1, 2, 3. Còn chữ 'd' là descending (giảm Z->A, 9->0), mặc định: ascending (tăng A->Z, 0->9) khỏi để tự hiểu.

PHP Code:
[table="head;sort=1d,2,3d"]Cột 1|Cột 2|Cột 3
Just
|For|You
Siêu
|Nhân|Gao[/table


[table="head;autonum=1"]: Autonum là tự động thêm số thứ tự phía trước. Bao gồm các ký tự như:
1 -> 1, 2, 3, 4,... , 999, 1000,...
a -> a, b, c,... , aa, ab,... , zz
A -> A, B, C,... , AA, BB,... , ZZ


PHP Code:
[table="head;sort=1d,2,3d;autonum=1"]Cột 1|Cột 2|Cột 3
Just
|For|You
Siêu
|Nhân|Gao[/table

Độ phức tạp tăng lên khi Merge Table (Sử dụng thêm {colsp=x}).


PHP Code:
[table="head;"]|{colsp=3}[b]5 năm 1992 1996[/b]|{colsp=3}[b]15 năm 1992 2005[/b]
 |[
b]Số TN vào[/b]|{colsp=2}[b]Số LĐ tăng thêm[/b]|[b]Số TN vào[/b]|{colsp=2}[b]Số LĐ tăng thêm[/b]
 |[
b]tuổi LD[/b]|[b]Số lượng[/b]|[b]Nhịp độ tăng BQ[/b]|[b]tuổi LĐ[/b]|[b]Số lượng[/b]|[b]Nhịp độ tăng BQ[/b]
 [
b]Cả nước[/b]|7562|5150|2,75|23550|15700|2,45
 
[b]Miền núi và Trung Du Bắc Bộ[/b]|1197|720|2,55|3800|2460|2,55
 
[b]Đồng Bằng Sông Hồng[/b]|1480|960|2,45|4730|3000|2,30
 
[b]Khu 4 cũ duyên hải Trung Bộ[/b]|870|580|3,00|2600|1760|2,70
 
[b]Đông nam bộ[/b]|1915|1510|3,35|5762|5762|2,70
 
[b]Tây nguyên[/b]|240|160|2,35|850|420|2,95[/table
Còn cách các trang trí khác, định dạng chiều ngang, chiều cao dòng cột thì xem ở đây

Introduction to options:
example: [table="option1;option2=value;option3='this is a long value with space';option4=value1,value2,value3"]
The whole option list should be wrapped with quotes.
Options are seperated by a semicolon
If an option has a value it is assigned with "equal to" mark. (option2)
If the value contains blanks or special characters it has to be wrapped with apostrophes. (option3)
If an option has more than one value they are seperated by a comma. (option4)

Description of options:
head
This option defines the first line as head, so the first row is shown as head of the table. If the table sould be sorted, the head is not sorted.

sort=1d,2,3
This defines the table to be sorted by column 1, then column 2, then column 3. The "d" after the first colum specifies the order: descending (default: ascending)

autonum=1 (equal to autonum) autonum=a autonum=A
Defines that a new first column containing a numbering should be inserted.
1 -> 1, 2, 3, 4, ... , 999, 1000, ....
a -> a, b, c, ... , aa, ab, ... , zz
A -> A, B, C, ... , AA, BB, ... , ZZ

autonumtitle=oneword autonumtitle='long value with spaces'
Defines the title of the autonum-column. Can be left empty.

width=123px width=45em width=67%
Defines the width of the table.