Made by: Mrtienduc(Admin)
-Thích hợp với Nokia có cấu hình từ 1024x768 trờ xuống.
Tải tại:
Code:
http://www.4shared.com/mobile/TjJWtQPT/PokemonWin2.html
Nguồn:Pokemoner.forumvi Forum Network