cho mình hỏi có thể trade từ White 2 (giả lập) qua Omega Ruby (game gốc) được không vậy mọi người?