Em đang chơi Light Platinum đến đoạn Team Steam Base. Đánh xong hai nhỏ captain rồi quên lấy cái third scripture sau đó ra khỏi tòa nhà luôn.

Loay hoay mãi em mới biết là phải đem cái đó về cho Doc Jasmine ở Yellow Town. Mà giờ bọn Steam nó chặn cửa Basement rồi không trở vào được kẹt mãi ở đây. Ai giúp em đoạn này với