Home - Forums - Gallery - Manga

Menu Download Infomation Ads


Soffware Name Information Version For Game Download
Pokemon Black & White English Translation Rom Patchs Pokemon Black & White English Translation Rom Patchs   B&W DS Download
Patch for Pokemon Black & White Patch fix Anti Privacy and No EXP for Pokemon Black & White   B&W DS Download
xdelta UI ROM Patchers & Header 0.03 DS Download
PokéSav HG/SS English Fix save and cheat for Pokemon Heart Gold and Soul Silver 0.03 HG/SS DS Download
RGP Maker XP Software to make game RPG. Include Crack 1.02a - Download
A- Trainer Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi dữ liệu các trainer, tool khá tốt. 0.9.0 GBA Roms Download
Advance Battle Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi dữ liệu khi giao đấu... 3.0.0.2 Ruby/Sapphire Download
A-Colour Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.0 GBA Rom Download
Advance Map Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi map, events... 1.92 GBA Rom Download
Advance Mart Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi các item mua được trong shop... 6.5.2 GBA Rom Download
Advance Starter Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.4.0 GBA Rom Download
A-Tack Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để chỉnh dữ liệu về move... 3.1.1 GBA Rom Download
Advance Text Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi các đọan nói chuyện trong game... 3.1.1 GBA Rom Download
Amplifier 2007 Ae Dùng để thay đổi các dữ liệu liên quan đến Pokemon... 1.00 GBA - D/P Rom Download
Advanced Pallete Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi pallete... 1.3.3 GBA Rom Download
Advanced Pointer Calculator Tool hack Rom Pokemon GBC/GBA. 1.1.16 GBC/GBA Rom Download
Attack Type Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi lọai move... 1.0 GBA Rom Download
Berry Name Editor Tool hack Rom Pokemon GBA/GBC. Dùng để thay đổi dữ liệu về Berry... 0.0.2.5 GBA/GBC Rom Download
Cyclone Tool hack Rom Pokemon GBA. Chương trình dùng kết hợp với các tool hack khác... 1.2.0.13 GBA Rom Download
Day Night System Tool hack Rom Pokemon Ruby/Sapphire. Dùng để thêm hiệu ứng ngày đêm... 1.0.0 Ruby/Sapphire Rom Download
Evolution Editor Pro Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi chuỗi tiến hóa Pokemon... 1.0 GBA Rom Download
Elite Map Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi map, events... 3.7.0.1 GBA Rom Download
Easy Script Beta Tool hack Rom Pokemon GBA.   GBA Rom Download
eXtreme Script Editor(XSE) Tool hack Rom Pokemon GBA. Viết script. 1.1.1; GBA Rom Download
Flightlander Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi vị trí đến khi sử dụng HM Fly... 2.5 GBA Rom Download
FootPrint Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi dấu chân của Pokemon... 1.2.0.13 GBA Rom Download
Free Space Finder Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.0.2 GBA Rom Download
HEX Workshop Các hình ảnh trong game được biểu diễn dưới dạng các dãy số và chữ qua chương trình này. Đây là chương trình đòi hỏi bạn có chút ít hiểu biết về Hex. 5.01 GBA/GBC/DS Download
Icon Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi icon của Pokemon... 1.2 GBA Rom Download
Intro Editor Tool hack Rom Pokemon Ruby/Fire Red 1.2.0.7 Ruby/FR Rom Download
Item Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi dữ liệu về item... 1.0 GBA Roms Download
Learnable TM Editor Pro Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi TM mà Pokemon học... 1.0 GBA Rom Download
Map Purger Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.0.0.24 GBA Rom Download
Name Editor Advance Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi tên Pokemon... 0.5 GBA Rom Download
Overworld Changer Tool hack Rom Pokemon Ruby/Emerald/FR. 4.0.1 Ruby/FR/Emerald Download
Overworld Size Changer Tool hack Rom Pokemon Ruby/Sapphire. 1.0 Ruby/Sapphire Download
Overworld Sprite Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi hình ảnh nhân vật... 1.1.3 GBA Rom Download
Pokémon Editor Pro Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi dữ liệu về Pokemon... 1.0 GBA Rom Download
PokéTronic Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi events... 0.6.976 GBA Rom Download
Pokémon Amplifier Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi các dữ liệu về Pokemon... 3.2 1.0 GBA Rom Download
PokéScript [+ BufRite] Tool hack Rom Pokemon GBA/GBC/GB. Dùng để víêt script... 1.2 GB/GBC/GBA Download
ROM Header Editor Advance Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.0.1 GBA Rom Download
Router 2005 Tool hack Rom Pokemon FR/LG. 1.0.0 FR/LG Rom Download
Sappy & Mid2agb Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi nhạc trong game...   GBA Rom Download
Sappy12 Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi nhạc game, dùng khi không cài đặt được chương trình này bằng link trên.   GBA Rom Download
Shiny Hack Maker Tool hack Rom Pokemon GBA. 2 Ruby/FR/Emerald Download
Shiny Dùng để hỗ trợ tạo Script PKM dạng Shiny. VD như con Gyarados đỏ... 6 GBA Rom Download
Simple Script Creator Tool hack Rom Pokemon GBA. Làm sẵn các Script cơ bản cho bạn... 1.0.0 GBA Rom Download
Start Map Chooser Advance Tool hack Rom Pokemon GBA. Chọn vị trí map bắt đầu game... 1.2.0 GBA Rom Download
Starter Edit Tool hack Rom Pokemon GBA. tạo Script (không có hội thoại)   GBA Rom Download
Text2HEX Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.0.0 GBA Rom Download
Thing Of Doom Tool hack Rom Pokemon GBA. 1.0.0.9 GBA Rom Download
Tile Molester Tool hack All Pokemon Roms. Cần java để mở. Download java ở java.com 0.16 All Pokemon Download
Title Sceen Cry Changer Tool hack Rom Pokemon GBA.   GBA Rom Download
TM Editor Pro Tool hack Rom Pokemon GBA. Dùng để thay đổi TM... 1.0 GBA Rom Download
Trader Tool hack Rom Pokemon GBA. Thay đổi dữ liệu về trao đổi Pokemon. - GBA Rom Download
Trainer Edit Tool hack Rom Pokemon GBA. Thay đổi dữ liệu về trainer 1.0 GBA Rom Download
PET Tool hack Rom Pokemon GBA. Thay đổi dữ liệu về trainer. Cần tải Pokeroms.ini nếu hack R/S - GBA Rom Download
POkeroms.ini Hỗ trợ PET - GBA Rom Download
unLZ-GBA Tool hack Rom Pokemon GBA. Thay đổi title, hình ảnh.... 1.0.0.2 GBA Rom Download
Yet Another Pokemon Editor Tool hack Rom Pokemon GBA. Chỉnh sửa các thông tin về move, pokemon, TM, HM...Cần có .Net framework 2.0 để mở. 0.9 GBA Rom Download
.Net framework YAPE 0.9 và Nitro Explorer cần cài đặt thêm phần mềm này để mở. 2.0 - Download
PMD Stater Edit Tool hack Rom Pokemon Mystery Dungeon Red. Dùng để thay đổi Stater Pokemon...   PMD Red Rom Download
Pokedex Order Editor Tool hack Rom Pokemon D/P, FR/LG. Thay đổi số thứ tự Pokemon trong Pokedex.   D/P, FR/LG Download
Attack Editor DS Tool hack Rom Pokemon D/P. Thay đổi dữ liệu về các move.   D/P Rom Download
D/P Palette Editor Tool hack Rom Pokemon D/P.Chỉnh sửa palette như bên GBA.   D/P Rom Download
DP Trade Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Chỉnh sửa Pokemon trade trong game, vd Chatot/Buizel ở Eterna City.   D/P Rom Download
DP Starter Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Chỉnh sửa Pokemon starer trong game.   D/P Rom Download
Evolution Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Thay đổi dữ liệu về chuỗi tiến hóa của Pokemon.   D/P Rom Download
Honey Tree Pokémon Editor Chỉnh sửa Pokemon trên Honey tree   D/P Roms Download
Intro pokemon Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Thay đổi hình Pokemon giới thiệu (trong D/P bạn nhấn vào nút Pokeball thì Munchlax hiện ra, bạn có thể dùng IPE này để đổi)   D/P Rom Download
Max2sc Tool hack File Save Pokemon D/P. Chuyển file save máy DS về dạng .SAV của giả lập no$gba.   D/P File Save (Special) Download
Nitro Explorer Tool hack D/P. Kết hợp với Wild Pokemon Editor DS. Cần .Net framework để mở   D/P Download
NoGBA to VBA Tool hack File Save Pokemon D/P cho giả lập no$gba. Dùng kết hợp với pokesav_038b_english_translation_0[1].3[poke-mega.org].exe   File Save D/P Download
Poke Edit Tool hack Rom Pokemon D/P. Chỉnh sửa thông tin Pokemon về stat, hệ, gender...   D/P Rom Download
Pokemon Editor DS Tool hack Rom Pokemon D/P. Chỉnh sửa thông tin Pokemon về stat, hệ, gender...Cần Nitro Explorer (và .Netframework) để mở   D/P/Platinum Rom Download
Trainer Editor DP Tool hack Rom Pokemon D/P/Pt. Chỉnh sửa thông tin trainer. Cần Nitro Explorer (và .Netframework) để mở   D/P/Platinum Rom Download
Pokesav Tool hack File Save Pokemon D/P cho giả lập no$gba. Dùng kết hợp với NoGBAtoVBA   File Save D/P Download
POKESAV PLATINUM (*****) Tool hack File Save Pokemon Platinum (US) cho giả lập no$gba. Dùng kết hợp với NoGBAtoVBA  0.06d File Save Platinum Download
Platinum English Path Tool hack Rom Pokemon Platinum (Japan) chuyển một số tên item, move... thành English. Kéo Rom JP vào chương trình này sẽ ra Rom English Path.  3.2 Platinum Rom Download
Safari Game Pokémon Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Chỉnh sửa Pokemon trong Safari.   D/P Rom Download
Sebbe Trainer Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Thay đổi dữ liệu về Gym Leader, Rival và E4.   D/P Rom Download
Stater Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Thay đổi Stater Pokemon.   D/P Rom Download
TM D/P Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Thay đổi dữ liệu và tên các TM/HM   D/P Rom Download
Trophy Garden Pokémon Editor Tool hack Rom Pokemon D/P. Chỉnh sửa Pokemon trong Trophy Garden.   D/P Rom Download
Wild Pokemon Editor DS Tool hack D/P. Chỉnh sửa nơi phân bố Pokemon.Cần Nitro Explorer dùng kết hợp.   D/P Download
Comdlg32.ocx File mà một số hack tool yêu cầu có để có thể mở.   - Download
File Nhạc D/P Tòan bộ file nhạc D/P cho việc thay đổi nhạc game GBA Rom.   - Download
Sprites Pokemon Hình ảnh tất cả 493 Pokemon (Normal +Shiny) phục vụ cho việc hack Rom Pokemon.   - Download
Resources Pokemon Hình ảnh các map, tòa nhà, pokemon... phục vụ cho việc hack Rom GBA.   - Download
Resources Pokemon 2 Hình ảnh các map, tòa nhà, pokemon... phục vụ cho việc hack Rom GBA.   - Download
Sinnoh Frontsprites Hinh Pokemon Sinnoh khi nhìn phía trước, đã chỉnh size64x64   - Download
Sinnoh Backsprites Hinh Pokemon Sinnoh khi nhìn phía sau, đã chỉnh size64x64   - Download


Copyright by Poke-Mega FC